Mój program 

Program wyborczy

Szanowni Państwo,

Kilkanaście ostatnich lat działalności naszego Samorządu i mojej pracy na rzecz Gminy Pakość, to nieustająca troska o poprawę warunków życia mieszkańców, ale i ciągłe rozwiązywanie pojawiających się problemów. Większość z nich dotyczyła poprawy stanu lub rozbudowy koniecznej infrastruktury komunalnej. Stąd realizacja takich zadań, jak budowa tzw. małej obwodnicy, uporządkowanie ok. 35 ha przestrzeni miejskiej w ramach projektu Parku Kulturowego, budowa dziesiątków kilometrów dróg w gminie, ulic i chodników w mieście, budowa wielu kilometrów sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, ale również budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych, zabawowych, a ostatnio budowa nowoczesnego przedszkola dla najmłodszych.

W jednym z wywiadów wspomniałem, że kiedy uporamy się już z tymi niezbędnymi i koniecznymi inwestycjami przyjdzie czas, aby realizować inwestycje nakierowane na podniesienie atrakcyjności miejsca, w którym żyjemy. Mieszkańcy muszą mieć możliwość i zasługują na to, by tutaj, gdzie mieszkają, korzystać z oferty wypoczynku i rekreacji oraz zaspokajania pełni swoich potrzeb kulturalnych i sportowych. Oczywiście w miarę możliwości Samorządu tej wielkości, co nasz. Dotyczy to dzieci i młodzieży, osób czynnych zawodowo, a także seniorów. Temu będą służyć plany kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność w Pakości” i moje osobiste, a realizacji zadań o takim właśnie charakterze zamierzamy poświęcić najbliższe lata. Najpierw jednak dokończmy rozpoczęte przebudowy, bo obecnie realizowane roboty budowlane, choć są nieuniknione, dają już nam wszystkim mocno się we znaki.

W niedzielę, 21 października udamy się do urn i dokonamy wyboru przyszłości, zdecydujemy czy jesteśmy za dotychczasowym ciągle postępującym, stabilnym i zrównoważonym rozwojem naszego miasta oraz gminy. Wszystko, co stanowi w ostatnich latach o energicznie pulsującym życiu naszego Samorządu, jest wynikiem wysiłku dziesiątek i setek osób, dla których jakakolwiek działalność na rzecz otoczenia jest rzeczą oczywistą. Zapraszamy do współpracy i pozytywnego zaangażowania wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę większej aktywności i mają dobre pomysły na lepsze, skuteczniejsze i szybsze rozwiązanie potrzeb większości mieszkańców. Byliśmy do tej pory i jesteśmy w dalszym ciągu otwarci na rozsądne i mądre rady i podpowiedzi...

Dziękuję Wam za liczne przejawy dotychczasowego zrozumienia i wsparcia. Możemy razem jeszcze wiele zrobić. Jestem do Waszej dyspozycji.

                                                                                                                    

Plany na lata 2019-2023

   „Zdaję sobie sprawę, że może panować przekonanie, że część zadań które realizujemy, jak chociażby kompleksowa i skomplikowana przebudowa przebiegającej przez Pakość drogi wojewódzkiej nr 255, to tylko niezbędna konieczność i przede wszystkim związane z tym utrudnienia, a wyznacznikami rozwoju gminy są takie obiekty, jak sala sportowa, basen czy kino. To błędne myślenie. Wkrótce przyjdzie czas i na takie wyzwania, ale najpierw musimy zrobić to, co najważniejsze, bo dotyczy naszego codziennego funkcjonowania. Jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw wody czy płynne odprowadzenie nieczystości zdajemy sobie sprawę wtedy, gdy następuje jakaś awaria. Chcemy w przyszłości uniknąć takich sytuacji, a jeśli do tego dodamy planowaną przebudowę nawierzchni ulic, chodników, Rynku i zmianę wizerunku miasta, to myślę, że warto być cierpliwym” – stwierdził Wiesław Kończal, burmistrz Pakości, po spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 30 stycznia 2018 roku w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości.

   Za główny cel władze Gminy stawiają sobie dalszy rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, a kluczem do jego zrealizowania będzie podtrzymanie skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. „Zestawiając budżet gminy, musimy przede wszyst­kim zapew­nić funk­cjonowanie gminy na odpowied­nim poziomie. To, co zostanie możemy prze­znaczyć na konieczne inwestycje. Specyfiką naszej gminy jest, że nie­stety nie za wiele zostaje, a spo­soby na zwięk­szenie dochodów są ograniczone i nie­chęt­nie akcep­towane, bo prze­cież nikt z nas nie kocha zbyt wysokich podat­ków i opłat. Utrzymanie gminy też kosz­tuje i te koszty z roku na rok rosną. Utrzymanie czysto­ści, zapew­nienie bez­pieczeń­stwa, funk­cjonowanie oświaty, oświetlenie, utrzymanie dróg, pen­sje pracow­ników gminy, i Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej, i straży, Urzędu, instytucji kul­tury, pracow­ników obsługi placówek oświatowo-​wychowawczych, to wszystko kosz­tuje,(...). Zabez­pieczając te tzw. wydatki sztywne, na działania inwestycyjne pozostaje bar­dzo nie­wiele, co powoduje, że musimy szukać innych roz­wiązań, jed­nocześnie minimalizujących stopień zadłużenia gminy. To dlatego każda pozyskana złotówka czy euro tak bar­dzo cieszy. Nie jest to łatwe, ale prze­cież musimy dotrzymywać kroku innym i się roz­wijać. Świat biegnie do przodu w nie­samowitym tem­pie. Przed nami cały czas nowe wyzwania. Kiedy „ogar­niemy” konieczną infrastruk­turę, a tutaj na dzisiaj naj­waż­niej­szą sprawą jest prze­budowa drogi wojewódz­kiej Pakość-​Strzelno wraz z prze­budową Rynku i ul. Żabiej, budowa przed­szkola oraz kilka mniej­szych zadań, w tym te na terenach wiej­skich, można będzie pomyśleć nad tzw. nad­budową. Biorąc za przy­kład zadania zgłaszane do Budżetu Obywatel­skiego myślę, że inicjatyw i ciekawych pomysłów nie zabraknie” (fragment wywiadu pt. „Inwestujemy z pozyskanych pieniędzy”, który przeprowadziła Renata Napierkowska z burmistrzem Pakości, Wiesławem Kończalem w październiku 2017 roku).

 

   Nowe wyzwania, których realizacja staje się niezbędna, z uwagi na konieczność wypełniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy, ale również na skutek coraz bardziej powszechnych oczekiwań społecznych, zostały już wskazane przez Radę Miejską w Pakości, w zmienionej Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej Gminy na lata 2018-2031. Katalog ten jest otwarty i stanowi zaproszenie do szerokiej dyskusji na temat tego, co stanowić będzie przedmiot działań naszego Samorządu w najbliższych latach, w kadencji 2018-2023:

 • Dokończenie przebudowy centrum miasta, ul. Rynek, Szerokiej, Świętego Jana, Lipowej i Jankowskiej; przebudowa starej płyty Rynku i w kolejności ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Noteć na odcinku od ul. Żabiej do ul. Łazienkowej w Pakości. Poszczególne obszary tej przestrzeni powinny być zagospodarowane stosownie do otoczenia, stanu zieleni, dostępu, charakteru zabudowy i oczekiwań mieszkańców, przy założeniu poprawy atrakcyjności tych miejsc;
 • Zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola w Pakości - budowa parkingu i przebudowa drogi dojazdowej. Budowa tak oczekiwanego, nowego Przedszkola Miejskiego stwarza konieczność uporządkowania przestrzeni wokół obiektu, przy czym niezwykle ważną sprawą jest dostosowanie infrastruktury komunalnej, no i oczywiście zapewnienie płynnego ruchu pojazdów, dowożących dzieci;
 • Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego. Projekt stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowisk Seniorów, które od lat zgłaszają potrzebę zapewnienie przez samorząd bazy lokalowej dla starszych mieszkańców gminy Pakość, jako miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji. Będzie to równocześnie baza do realizacji projektów miękkich, skierowanych na potrzeby tego środowiska;
 • Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości - Wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych, na działkach położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Gmina planuje skorzystać z programu rządowego Mieszkanie+. Pomimo wzrostu ilości wydawanych w ostatnich latach decyzji o warunkach zabudowy, cierpimy na deficyt tanich mieszkań, a program Mieszkanie+, to próba rządowego wsparcia rozwiązania tego problemu;
 • Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia. Kolejne osiedle, które stoi w kolejce do zagospodarowania, po uprzednim wykonaniu podziemnych instalacji. Tak, jak w przypadku innych zurbanizowanych obszarów, inwestycję należy przygotować systemowo, począwszy od pozyskania środków finansowych.   
 • Baza Morsów – budowa pomieszczeń rekreacyjno-magazynowych w Jankowie. Zrealizowany przed laty projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców” był początkiem wspierania kierunku rozwoju Gminy, polegającego na przywracaniu „nadrzecznej tożsamości” naszego miasta. W okresie zimowym teren ten jest miejscem spotkań i sportowej aktywności członków grupy Morsy Pakość oraz licznych sympatyków z sąsiednich miejscowości. Powstały obiekt uzupełni istniejącą bazę oraz przyczyni się do rozwoju tej formy działalności sportowo-rekreacyjnej;
 • Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej pod potrzeby Centrum Ratownictwa. Zmienia się zakres przedmiotowy działań jednostki ratowniczo-gaśniczej, tym samym muszą ulec przeobrażeniu charakter i formy pomocy, udzielanej poszkodowanym podczas prowadzonych akcji i zdarzeń. Niezbędnym staje się uzupełnienie stanu osobowego o wykwalifikowanych ratowników i ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, ale również dostosowanie obiektu pod potrzeby zarządzania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce. Jednym z zadań inwestycyjnych, które zostały wymienione w uchwale budżetowej na 2018 rok jest przebudowa drogi o długości 1800 m, w kierunku przebudowanego mostu drewnianego w Kościelcu; 
 • Budowa stałej sceny wraz z siedziskami przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości. Przygotowanie miejsca pod organizację mniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych, organizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej, Ośrodek Kultury i Turystyki czy organizacje pozarządowe, to postulat kierowany pod adresem samorządu, który wpisuje się nasze planowane zamierzenia, określone w Strategii Rozwoju;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby uczniów szkoły w Kościelcu oraz mieszkańców okolicznych wsi. Gmina planuje skorzystać ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”;
 • Dalsza przebudowa wiejskiej infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania centrum wsi, jako miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Corocznie Gmina Pakość przeprowadza remonty dróg wiejskich, zakwalifikowane do przebudowy odcinki dróg są kompleksowo modernizowane, z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Celem i ambicją mieszkańców każdego sołectwa jest posiadanie zagospodarowanego i urządzonego zakątka w centrum wsi, gdzie mieszkańcy mogą po pracy odpoczywać i relaksować się;
 • Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w kierunku Mielna - poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców gminy. Realizowane odcinki dróg rowerowo-pieszych w kierunku Piechcina i Wielowsi, to pierwszy z etapów rozbudowy tej potrzebnej infrastruktury. Planowane są kolejne odcinki m.in. w kierunku Mielna, do Ludkowa czy do Ostrowa w Gminie Janikowo.
 • Budowa kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Pakości i ulicach przyległych - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Rozbudowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, z jednoczesnym rozdzielaniem kanalizacji sanitarnej od deszczowej, to dzisiaj norma, podyktowana wymogami ochrony środowiska.
 • Utworzenie żłobka publicznego w Pakości – pozyskanie bazy lokalowej i utworzenie na terenie Pakości żłobka publicznego stanowić będzie kolejny, po budowie Przedszkola, niezwykle ważny etap tworzenia nowoczesnej infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszej Gminy. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpisze się w prowadzone przez Gminę działania mające na celu wsparcie młodych pakoskich rodzin.
 • Utworzenie i prowadzenie Klubów Dziennego Pobytu w Pakości oraz w świetlicach wiejskich w Radłowie i w Wielowsi – projekt skierowany jest przede wszystkim dla najstarszych mieszkańców naszej Gminy. W ramach zajęć w Klubach przewiduje się w szczególności udział osób starszych w różnych formach terapii zajęciowej (zajęcia manualne, terapia ruchem, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia gimnastyczne dostosowane do możliwości uczestników), w zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, w szczególności poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych, w tzw. spotkaniach otwartych.
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pakości poprzez budowę zadaszenia części trybun stadionowych – stadion miejski stanowi nie tylko arenę zmagań sportowych ale też jest głównym miejscem organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, adresowanych głównie dla mieszkańców Pakości. Dlatego też jednym z priorytetów staje się stworzenie dla tego typu spotkań jak najlepszych warunków infrastrukturalnych.
 • Budowa Centrum Rekreacjirozpoczynając, wraz z otwarciem na możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej, realizację planów rozwoju naszej Gminy, założyliśmy sobie wspólnie z radnymi kolejnych kadencji Rady Miejskiej, że musimy postawić m.in. na przebudowę, modernizację i rozwój gminnej infrastruktury. To poprzez takie działania chcemy poprawić jakość życia naszych mieszkańców oraz zmienić wizerunek naszej Gminy, realizując jednocześnie wyznaczone w Strategii cele rozwoju Gminy. Nowoczesna Gmina, a o taką aspirujemy, powinna posiadać miejsca, w których mieszkańcy będą mieć zapewnioną możliwość wypoczynku i relaksu. Obiekt, który planujemy wybudować, oprócz hali do gier zespołowych, powinien posiadać pomieszczenia do odnowy biologicznej lub rehabilitacji, kręgielnię czy salkę do squash’a.

 

Drodzy Wyborcy,

Na internetowej stronie Gminy Pakość znaleźć można interaktywną MAPĄ INWESTYCJI, która pozwoli Państwu w łatwy, wygodny i nowatorski sposób dowiedzieć się tego co, gdzie i kiedy zostało wykonane oraz, gdzie aktualnie trwają przedsięwzięcia inwestycyjne, i na jakim są etapie realizacji. Mapy należy szukać: http://inwestycje.pakosc.pl

Życzę miłej lektury...

                                                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Pakości

                                                                                                                                                                                                                                                                     Wiesław Kończal